สัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาทางเลือกเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน: โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
(บรรยายภาษาไทย)


15 กุมภาพันธ์ 2566 l 14.00 – 15.00 น.
บรรยายโดย คุณวิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ครอบคลุมภายใต้แนวคิดดังต่อไปนี้:
– ให้โอกาสอย่างเสมอภาค
– การพัฒนาต้องใช้เวลา พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
– ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง
– การพัฒนาที่ครบทุกด้านอย่างสมดุล ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม
– การพัฒนาต้องวัดที่ผลลัพธ์ “ชาวบ้านได้อะไร

4 สัมมนาออนไลน์ฟรี! ปั้นทักษะสู่ความสำเร็จ
(บรรยายภาษาไทย)

หัวข้อที่ 1
สมรรถนะอาชีพ (Career Competencies)
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวข้อที่ 2
Metaverse สาหรับการศึกษา (Metaverse for Education)
– ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวข้อที่ 3
การเลี้ยงลูกในยุค Gen Alpha (Raising a child in the Gen Alpha era)
– รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– รศ.ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ดร.พรวรรณ มากลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุติพร

หัวข้อที่ 4
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไร ให้ห่างไกลจากโรค
– ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจและปอด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รศ.ดร.พ.ต.ท.หญิงสุขอรุณ วงษ์ทิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอบถามข้อมูลโทร 02-833-5054 หรือ Line@ : @thailandlifelong

สัมมนาออนไลน์ฟรี! ยกระดับ ปรับทักษะ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

สัมมนาออนไลน์ฟรี! ยกระดับ ปรับทักษะ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

การเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

“เทคนิคสำหรับมือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์แบบ Step by Step”
 
 

3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับการเรียนออนไลน์ให้สนุกสุดปัง สำเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดย สถาบันกวดวิชา TOGETHER – “TOGETHER” กวดวิชายุคใหม่ พานักเรียนสอบติด ม.1 มาแล้วกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ โดย คุณวันวิการ์ รื่นสำราญ (ครูวัน) และ คุณชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ) เจ้าของสถาบัน TOGETHER – สร้างเวลาเรียนและเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเรียนออนไลน์ โดย คุณวันวิการ์ รื่นสำราญ (ครูวัน) และ คุณชิดชนก ตั้งบุญอนุสรณ์ (ครูน้ำ) เจ้าของสถาบัน TOGETHER – การสร้าง Passion ไม่ให้หมดไฟในการเรียนออนไลน์ โดยอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล

พัฒนาศักยภาพให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ โดย ดร. เมธี จันทวิมล Managing Partner บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด และ CEO & Founder ของ Befin Academy

3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล

Digital Health Skills: ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล – การบริหารพลังใจและพลังกายไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ – การบำบัดสุขภาวะกายและใจในยุคดิจิทัล” โดย ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Future Trends to Hero ทักษะแห่งอนาคตที่คนไทยควรมีเพื่อ
ประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จ” เป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตหลายๆ คนทั้งความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานแต่การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนี้คือ “ทักษะความสามารถ” ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่นี้ การมีทักษะที่หลากหลายจะช่วยให้มีทางเลือกในชีวิตที่มากขึ้น

✅ ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ?
✅แล้วอะไรคือทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ?
 
Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022
จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Future Trends to Hero
ทักษะแห่งอนาคตที่คนไทยควรมีเพื่อประสบความสำเร็จ”
(บรรยายภาษาไทย) โดย คุณโอชวิน จิรโสตติกุล CEO FutureSkill
แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับทักษะแห่งอนาคตชื่อดังในประเทศไทย ที่พร้อมมาแชร์ความรู้และประสบการณ์พร้อมวิธีการรับมือให้คุณได้เตรียมตัวก่อนใคร
 
สัมมนาออนไลน์ “พูดภาษาอังกฤษจริตแบบสาย ฝอ
เรียนรู้โดยตรงจากกูรูและ Influencer ด้านภาษาอังกฤษ
กับเทคนิคพูดภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้เหมือนฝรั่ง
แอดบอกเลยว่าทุกๆคนจะได้เรียนรู้เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบจัดเต็ม
Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 ร่วมกับ 42 Bangkok จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีภายใต้หัวข้อ Coding the Future :

ไขความลับ Coding ทักษะใหม่แห่งอนาคต

อนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ AI หรือซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานต่างๆ “Coding” กลายมาเป็นทักษะใหม่แห่งอนาคตที่เป็นทักษะพื้นฐานซึ่งจะใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นทักษะที่ทุกคนควรมี เพราะการเขียนโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้

 
 
 
 
 “ปรับ Mindset ปลุก Passion เพิ่มความสามารถทางการตลาดและการขายแบบขั้นเทพ!”
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้:
✅ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานยุคใหม่
✅ การปรับ Mindset เริ่องของการมองโลกในแง่บวก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
✅ การคิดและทำให้เร็วขึ้น
✅ การวางแผนกลยุทธ์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
✅ เพิ่มศักยภาพด้านการขาย การตลาดและการดำเนินงาน
✅ แนวโน้มด้านการตลาดปี 2022
✅ ทักษะการขายและพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน

“Upskilling and Reskilling for New Normal ปรับตัว อยู่เป็น เห็นความสำเร็จในยุคนิวนอมอล” 

คุณจะได้อะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ❓
👉 เรียนรู้การพัฒนาทักษะยุคใหม่ในรูปแบบ Upskill และ Reskill
👉 แนวทางการพัฒนาและต่อยอดทักษะเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืนในยุค New Normal
👉 การยกระดับทักษะและการสร้างทักษะใหม่สู่ยุค New Normal

“American Soft Cookies สูตรลับขนมคลาสสิคขายดีตลอดกาล
ที่ใครทานก็ติดใจ” 🥧🍰🍦 บรรยายโดย คุณศรุดา ธนพันท์
เจ้าของร้าน Honeysugarbake และผู้อยู่เบื้องหลังร้านขนมดัง

“สอนวิธีการทำขนมไทยตำรับชาววัง” ไม่มีค่าใช้จ่าย 16 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 – 16.00 น. บรรยายโดย อาจารย์ การะเกศ อังศุภานิช ตัวแทนจาก สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (สกสอ)