แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม

จัดทำและประกาศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

               โดยที่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม(“ผู้เข้าร่วมงานฯ”) เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ และตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้คู่ค้าของบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางการติดต่อ:

exprojectpdpa@impact.co.th
02-833-6336
เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางการติดต่อ: IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH  เบอร์ติดต่อ 02-833-6373

   
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม: – ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย สถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้
วัตถุประสงค์การประมวลผล:

– บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อความจำเป็นในการจัดให้มีการอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ และเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวได้เลยโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

– บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำให้ธุรกรรมตามสัญญากับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯเสร็จลุล่วง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น

– บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การจัดทำทะเบียนและประวัติการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมงาน การดำเนินกิจกรรม  และอาจมีการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตอบแบบประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล หรือการยื่นขอรับรางวัล หรือการประกวดต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงแจกของที่ระลึก ของรางวัล (ถ้ามี)

– บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า งานประชุม งานสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ  ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น (รวมถึงกรณีที่มีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์) ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก  เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น   ทั้งนี้อาจมีการบันทึกภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายทอดสด เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานนั้น ๆ

– เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

ระยะเวลาการประมวลผล: บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่สัญญาหรือธุรกรรมระหว่างผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และ/หรือระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม
หน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย:

– บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย

– บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ บริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย

– เนื่องด้วยบริษัทมีกิจกรรมที่มีการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร อีกทั้งการจัดงานแสดงสินค้า, งานเจรจาธุรกิจและงานสัมมนาทั้งในรูปแบบบนพื้นที่จริงและบนออนไลน์ยังมีผู้สนับสนุนการจัดงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์, ผู้ร่วมแสดงสินค้า หรือผู้ว่าจ้างในจัดงานกิจกรรม ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านอาจมีการส่งต่อไปยังผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการยินยอมจากท่าน ณ ขณะที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบบนพื้นที่จริงและออนไลน์   

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1)   ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ (หากมี)
(2)   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี)
(3)   ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(4)   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(5)   ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6)   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(7)   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8)  ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ อีเมล์ IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH โทรศัพท์ 02-833-6373 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH