สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการ และการปฎิบัติของการจัดการงานบุคคล และการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้า การให้การศึกษาหาความรู้ทาง ด้านวิชาการ เพิ่มพูนสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะได้นำ วิธีการจัดการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และถูกต้อง

เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ประสานงาน และร่วมมือกับ สถาบันวิชาชีพอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับสมาชิก

เว็บไซต์ http://www.pmat.or.th

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมด้านการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่เห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เอื้อให้เขาเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

เว็บไซต์ https://www.facebook.com/CWandLLL