องค์กรสนับสนุน

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการ และการปฎิบัติของการจัดการงานบุคคล และการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้า การให้การศึกษาหาความรู้ทาง ด้านวิชาการ เพิ่มพูนสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะได้นำ วิธีการจัดการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และถูกต้อง

เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ประสานงาน และร่วมมือกับ สถาบันวิชาชีพอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับสมาชิก

เว็บไซต์ http://www.pmat.or.th

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมด้านการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่เห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เอื้อให้เขาเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

เว็บไซต์ https://www.facebook.com/CWandLLL

Thailand Knowledge Park (TK Park)

อุทยานการเรียนรู้ TK park ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะ “ต้นแบบ” ของแหล่งเรียนรู้ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและประชาชนที่รักการอ่านและการเรียนรู้ทุกคน ในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่มีหนังสือและสื่อครบครัน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ “ต่อเนื่อง” “หลากหลาย” และ “โดนใจ” ส่งผลให้อุทยานการเรียนรู้ TK park เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

เว็บไซต์ www.tkpark.or.th 

KMITL Lifelong Learning Center (KLLC)

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นศูนย์กลางพัฒนาหลักสูตร จัดคอร์สการเรียนรู้ที่หลากหลาย รองรับทุกขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของคนทุกเพศทุกวัย

เว็บไซต์ www.lib.kmitl.ac.th

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) – สค

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เว็บไซต์ www.tpqi.go.th

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ www.smtat.org

มูลนิธิบ้านเด็กดี

โครงการ Dream Story เพื่อ มูลนิธิบ้านเด็กดี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมขายสินค้าที่ระลึก หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กกำพร้า และยังช่วยเหลือในอีกหลากหลายด้าน เช่น ข้าวสาร ยา การศึกษา อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงการสร้างที่พักอาศัยที่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก เพื่อส่งเสริมเด็กๆ มีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Dreamstoryry/

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พันธกิจเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม การพัฒนา และเผยแพร่รณรงค์ ความรู้มาตรฐานคุณธรรม และกระบวนการรับรองเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมและเป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาคุณธรรมเครือข่าย

เว็บไซต์ https://www.moralcenter.or.th