Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund

เลขที่บูท B04

รายละเอียดบริษัท :

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund) ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เดิม) เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืน

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

แหล่งเงินทุน และ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการให้เงินทุนและองค์ความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทางเศาษฐกิจของประเทศ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.tedfund.mhesi.go.th

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/tedfund.most.th