SCG HR Solutions

เลขที่บูท E07

รายละเอียดบริษัท :

รับให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและรับออกแบบหลักสูตรอบรมให้ตรงกับกลยุทธ์ขององค์กร

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

การวางระบบและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.scghrsolutions.com

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/SCGHRSOLUTIONS