เลขที่บูท G17

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สมาคมฯของเรา เห็นถึงความสำคัญของ การให้การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกกลุ่มคน เอื้อให้เขาเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
1. ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
2. โครงการCANโดยศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

ช่องทางการติดต่อ :

Social Media https://www.facebook.com/CWandLLL