เลขที่บูท F06

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ “DGA” เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และ Digital Transcriprt

ช่องทางการติดต่อ :

Website www.dga.or.th

Social Media https://www.facebook.com/DGAThailand