เลขที่บูท A02

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินงานด้านการศึกษาผ่านระบบดาวเทียมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2539 และในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสาระวิชาทั้งแบบ Real time และ On demand รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก

ช่องทางการติดต่อ :

 เว็บไซต์ www.dltv.ac.th 
Social Media https://th-th.facebook.com/KRUTUDLTV/