เลขที่บูท G21

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

Chula MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี แบบไม่จำกัดบุคคล สถานที่ และเวลา ซึ่งเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านเกณฑ์ตามที่รายวิชากำหนดไว้จะได้รับผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Completion จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ช่องทางการติดต่อ :

Website : https://lic.chula.ac.th/