เลขที่บูท A04

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีมากกว่า 10 หลักสูตรของสถาบันฯ รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้  และการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กและครอบครัวของประเทศไทย รวมไปถึงการนำเสนอนโยบายสาธารณะในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในเด็ก และพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิตของไทย

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://cf.mahidol.ac.th/th/
Social Media https://www.facebook.com/NICFDMahidol/