เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (สวทช.)

เลขที่บูท E14

รายละเอียดบริษัท :

“เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีเป้าหมาย

* รองรับการเปิดเสรีการค้าโลกทางด้านไอที
* สนับสนุนผู้ประกอบการทางด้านการผลิตซอฟต์แวร์ของไทย และอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม
* ทำให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย”

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

“Mission
พันธกิจ
• พัฒนากำลังคน
• ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://swpark.or.th

เฟสบุ๊ก: Software Park Thailand