สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

เลขที่บูท B06

รายละเอียดบริษัท :

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต คือ หน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค โดยมีพันธกิจ คือ

  1. บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย
  2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
  3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

  1. หลักสูตร E-Learning เป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนทั้งในด้าน Upskill, Reskill โดยมีมากกว่า 180 หลักสูตร ที่ประชาชนทุกระดับสามารถเรียนได้ เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้นและต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาและเพิ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
  2. หลักสูตรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น Smart Electronic, Digital AI, Robotics
  3. หลักสูตรแยกตามอาชีพใหม่ เช่น ระบบยานยนต์ วัสดุยานยนต์สมัยใหม่ วิศวกรระบบราง
  4. หลักสูตรแยกตามโปรแกรมฝึกอบรม เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
  5. บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล (ITPE)
  6. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://www.career4future.com

เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/Career4FutureAcademy