สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลขที่บูท H04

รายละเอียดบริษัท :

สมาคมฯของเรา ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมด้านการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่เห็นถึงความสำคัญของ การให้การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เอื้อให้เขาเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

พื้นที่รับฟัง ปรึกษา สนับสนุน และให้คำแนะนำ การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ :https://www.youtube.com/channel/UCBcE1-Jt_6R2ihN2Hv4sluw