เลขที่บูท C03

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน สังคม และประเทศมาตลอด 50 ปี จึงมีประสบการณ์และองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน ธุรกิจเพื่อสังคม และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯยกระดับการทำงานให้ตอบโจทย์ภาวะโลกรวน ผ่านการสำรวจ ลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการให้ขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ และการสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนในองค์กร ตลอดจนการปลูกฝังความเชื่อมโยงและใกล้ชิดระหว่างคน ธรรมชาติ และวัฒนธรรมหลากหลายให้เด็กและเยาวชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1. หลักสูตรศึกษาดูงานและฝึกอบรมสำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ชุมชนและองค์กร
2. แพคเกจกิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยตุง ที่เน้นความใกล้ชิตธรรมชาติและกิจกรรม DIY หลากหลายที่สามารถเลือกได้ตามความสนใจ
3. แพคเกจกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เปิดโอกาสให้เด็กในเมืองใหญ่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ดีและลดความเหลื่อมล้ำในอนาคต
4. ตัวอย่าง Nature Workshop กิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น ฉลุไม้ใบ การ์ดดอกไม้แห้ง ฯลฯ
5. ส่วนลดกิจกรรม 10-15% เมื่อจองและชำระค่าแพคเกจและกิจกรรมเวิร์คช็อปภายในงาน

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ https://www.maefahluang.org/
Social Media https://www.facebook.com/MaeFahLuangFoundation/