3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล:ปรับทักษะสุขภาพกายและใจให้สมดุลในยุคดิจิทัล

พัฒนาศักยภาพให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ โดย ดร. เมธี จันทวิมล Managing Partner บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด และ CEO & Founder ของ Befin Academy