สัมนาออนไลน์

การพัฒนาทางเลือกเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน: โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาทางเลือกเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน: โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
(บรรยายภาษาไทย)


15 กุมภาพันธ์ 2566 l 14.00 – 15.00 น.
บรรยายโดย คุณวิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ครอบคลุมภายใต้แนวคิดดังต่อไปนี้:
– ให้โอกาสอย่างเสมอภาค
– การพัฒนาต้องใช้เวลา พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
– ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง
– การพัฒนาที่ครบทุกด้านอย่างสมดุล ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม
– การพัฒนาต้องวัดที่ผลลัพธ์ “ชาวบ้านได้อะไร