บริษัท โกลคอล เอชอาร์ จำกัด

เลขที่บูท G12

รายละเอียดบริษัท :

โกลคอล เอชอาร์เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ที่ไม่เพียงประกอบด้วยนักวิชาการ นักปฏิบัติ นวัตกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แต่เรากระตือรือล้นที่จะสร้างสรรค์ ต่อยอด ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อแก้ปัญหา รักษา และพัฒนาบุคคลากรในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ

ให้ประสบผลสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

 

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

จากแนวคิดและกระบวนบริหารจัดการ การเรียนรู้แบบผสมผสานองค์ความรู้ที่เป็นสากล ร่วมกับภูมิปัญญาภายใต้บริบทของไทย ด้วยประสบการณ์และนวัตกรรมที่เราริเริ่ม เราไม่หยุดยั้งที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

– iSpring Solutions delivered by Glocal HR

– iSpring Suite 11 : eLearning authoring toolkit that does it all

– iSpring Learn LMS : Your training platform to raise top performers

– Glocal HR Bite-Sized & Microlearning for UpSkills/ReSkills

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.glocal-hr.com