บริษัท เอ็กเซลเลนท์พีเพิล จำกัด

เลขที่บูท E13

รายละเอียดบริษัท :

เราคือ องค์กรที่ปรึกษาและ Facilitator ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ผ่านการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning) ในแนวทางของการบริหารจัดการแนวใหม่ (New Management Paradigm) “องค์กรมีชีวิต” (Living Organization)

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

  1. Learning Solutions for Develop Leadership , Talent and Skills Enhancement
  2. Learning Product (Hybrid Learning and Books)
  3. New Work Toolbox

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ : www.excellentpeople-th.com