สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บูท C07

รายละเอียดบริษัท :

สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 เพื่อทำหน้าที่ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการสัมฤทธิบัตร การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ การจัดอภิปราย การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การสาธิต การแสดง การจัดกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสหวิทยาการในอุทยานการศึกษาให้ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต และการงานรวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

จัดอบรมและให้คำปรึกษาบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการจัดฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public training) หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (In-house training) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.oce.stou.ac.th

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/pagePRocestou