• พฤศจิกายน 7, 2022
  • jukujuk
  • 0

รายละเอียด :

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรคหก ที่กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู การทำงานของกสศ.ให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจขาดแคลนที่สุด ร้อยละ 15 ของประเทศ สามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามชั่วคน และเหนี่ยวนำความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์ www.eef.or.th
Social Media https://www.facebook.com/EEFthailand

No posts found.