มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่บูท C06

รายละเอียดบริษัท :

สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผล
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำ รงชีวิต และการทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

1.จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสำ คัญ กับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้ง
ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://arts.tu.ac.th/en
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/pr.larts.tu/