Sharp Sharp Studio By ครูตุ้ยครูปลา คณะศิลปศาสตร์

เลขที่บูท C08

รายละเอียดบริษัท :

เป็นสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้าน โดยเปิดให้การเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก เพราะเชื่อว่าความมั่นใจจากภายในจะส่งผลต่อพฤติกรรมนิสัยและบุคลิกภาพของแต่ละคน เช่น ท่าทางการเดิน การยืน การนั่ง
การสื่อสาร มารยาทการเข้าสังคม มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการกล้าตัดสินใจ มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนในตนเอง ซึ่งที่กล่าวมาจะสามารถทำให้ผู้ที่บุคลิกภาพที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือและมีโอกาสที่ดีในการทำงานของตนได้ ดังอุดมการณ์ของ Sharp Sharp Studio ที่ว่า “บุคลิกภาพที่ดีสามารถสร้างความสุขได้”

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

เป็นสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้าน

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: https://www.sharpsharpstudios.com/
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/JaridKruTuiKruPla